UWAGA! Zamknięcie drogi wodnej systemu WJM!

RZGW Warszawa

Bardzo ważna informacja: od 15.09.2015 zamknięta jest dla żeglugi droga wodna systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął taką decyzję z uwagi na bardzo niski stan wód.Obowiązuje aż do odwołania!


 >>Komunikat nawigacyjny nr 31/2015<<Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej niniejszym informujemy wszystkich użytkowników drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich, iż z dn. 15.09.2015 r. zamykamy dla żeglugi drogę wodną na tym Systemie. Powodem tego stanu rzeczy jest obniżenie się stanów wody poniżej poziomu minimalnego (rz. 115,55 m npm), ustalonego w pozwoleniu wodnoprawnym. Spowodowane jest to przedłużającą się suszą hydrologiczną. Przy tak niskim stanie wody nie są zagwarantowane minimalne głębokości tranzytowe, dla drogi wodnej klasy Ia i II.
Informujemy również, że oznakowanie nawigacyjne szlaków żeglownych pławami (bakeny czerwone i zielone), zostanie pozostawione na wodzie dla bezpieczeństwa żeglugi. Żegluga po Systemie Wielkich Jezior Mazurskich jest możliwa na własne ryzyko użytkownika.
Komunikat obowiązuje aż do odwołania.

powrót do aktualności